Opublikowano 7 listopada 2023

Fundacje rodzinne są stosunkowo nowym podmiotem prawa w Polsce, w związku z czym wciąż pojawiają się pytania o zasady opodatkowania.

Chociaż ich działalność koncentruje się na wspieraniu inicjatyw związanych z rodziną i dziedzictwem kulturowym, towarzyszy im pewien kompleksowy system zasad opodatkowania. Niniejszy artykuł przybliży te zasady, analizując aspekty opodatkowania fundacji rodzinnych w Polsce.

OSOBOWOŚĆ PRAWNA 

Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. To fundator określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej.

Zgodnie z ustawą, beneficjentem może być:

  1. fundator,
  2. osoba fizyczna,
  3. organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadząca działalność pożytku publicznego.

Czy fundacja rodzinna jest optymalizacją podatków?

Fundacja rodzinna pełni nie tylko rolę wsparcia dla rodzinnego biznesu, ale także stanowi skuteczne narzędzie optymalizacji podatkowe. W kontekście podatkowym, warto zwrócić uwagę, że fundacja rodzinna stwarza możliwość redukcji podatków, opóźnienia ich zapłaty, a niekiedy nawet uniknięcia opodatkowania dochodów. Podkreślić bowiem należy, że moment opodatkowania zostaje przesunięty dopiero na czas przekazania korzyści beneficjentom. To istotne, ponieważ umożliwia firmie rodzinnej efektywne reinwestowanie zysków, unikając konieczności zapłaty podatku.

FUNDACJA JAKO OSOBA PRAWNA – OPODATKOWANIE CIT

Na wstępie należy wskazać, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia podmiotowo z podatku dochodowego fundację rodzinną. Zwolnienie to nie jest jednak całkowite.

Nie ma ono zastosowania do przychodów m. in. z tytułu najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli dotyczą one przedsiębiorstwa czy też innych składników majątku beneficjenta, fundatora lub podmiotu powiązanego w co najmniej 5%. Nie ma zatem możliwości przesunięcia do fundacji prowadzonego przedsiębiorstwa, by uniknąć opodatkowania, a móc pobierać pożytki.

Opodatkowanie fundacji rodzinnej przypomina nieco estoński CIT. Dopóki bowiem fundacja nie wypłaca żadnych świadczeń dla beneficjentów lub fundacja nie jest rozwiązywana to, co do zasady, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. 

W toku działalności, mimo zwolnienia podmiotowego, fundacja opodatkowana jest ryczałtem od przychodu, od:

  1. świadczenia na rzecz beneficjenta – według stawki 15%;
  2. mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej – według stawki 15%
  3. świadczenia w postaci ukrytych zysków – według stawki 15%
  4. z działalności gospodarczej niedozwolonej dla fundacji rodzinnej – według w istocie sankcyjnej stawki 25%,
  5. od przychodów z budynków – według stawki 0,035%

Przez świadczenie, o którym mowa powyżej w pkt 1, rozumie się składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa, przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację rodzinną albo fundację rodzinną w organizacji, zgodnie ze statutem i listą beneficjentów.

OPODATKOWANIE PIT A FUNDACJA RODZINNA

Zasadniczo świadczenia uzyskiwane przez beneficjentów fundacji podlegać będą podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, wynoszącemu 15% podstawy opodatkowania. Jednakże, ze względu na cel w jakim utworzone zostały fundacje rodzinne wprowadzono rozwiązanie pozwalające na zwolnienie z opodatkowania podatkiem PIT. 

Zwolnienie obejmuje beneficjentów fundacji, którzy zaliczają się do zerowej grupy podatkowej w stosunku do fundatora. Do tej kategorii należy zaliczyć fundatora oraz jego małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, pasierbów, ojczyma lub macochę.

Zgodnie z przepisami osoby, które są zaliczane do I lub II grupy podatkowej zapłacą 10% PIT, a pozostali 15% PIT.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, chociaż fundacje rodzinne są dość nowym podmiotem to mogą okazać się dobrym rozwiązaniem celem dokonania optymalizacji podatkowej. Działalność fundacji rodzinnych jest monitorowana i kontrolowana przez organy podatkowe, dlatego ważne jest prowadzenie dokładnej dokumentacji i dbałość o zgodność z przepisami podatkowymi. Jeśli jesteś zaangażowany w działalność fundacji rodzinnej, warto konsultować się z doradcą podatkowym, aby uniknąć problemów związanych z podatkami i spełnić wszelkie obowiązki podatkowe.

Jeżeli jednak nie zdecydujesz się na założenie fundacji rodzinnej a chcesz prowadzić biznes, sprawdź jak otworzyć firmę krok po kroku. Opisaliśmy to w artykule

https://anowak.com.pl/blog-zakladnie-firmy-krok-po-kroku/

Kontakt w zakresie porady podatkowej dotyczącej opodatkowania fundacji rodzinnych.

Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Oddział Warszawa

E-mail: biurowaw@anowak.com.pl

Telefon: +48 25 682 30 44

Zapraszamy również do śledzenia naszych social media:

https://www.instagram.com/kancelaria_podatkowa_an/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064038363633

https://www.linkedin.com/company/69920260/admin/feed/posts/

Dowiedz się więcej z naszego bloga