Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. z o.o.

Pon – Pt  9:00 – 17:00                 +48 538 116 064             biuro@anowak.com.pl

Panel Klienta
Panel Klienta


Opodatkowanie oraz zasady wypłaty dywidendy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Czym jest dywidenda?

 

Rozpoczynając omówienie kwestii opodatkowania oraz zasad wypłaty dywidendy na wstępie należałoby wskazać na to czym tak naprawdę jest dywidenda. I tak dywidenda to nic innego jak część zysku danej spółki kapitałowej, który przypada na rzecz określonego wspólnika, stosownie do wysokości posiadanego przez niego udziału.

 

Kto jest uprawniony do dywidendy i kiedy się ją wypłaca?

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osobami uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Co jednak istotne, umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

 

Co istotne, dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o przeznaczeniu do podziału zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego danej spółki.  Jeżeli uchwała wspólników nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku.  Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana niezwłocznie po dniu dywidendy.

 

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że wspólnik nabywa prawo do udziału w zysku po spełnieniu się dwóch kumulatywnych przesłanek:

  • zysk musi wynikać z rocznego sprawozdania finansowego;
  • musi zostać przeznaczony do podziału uchwałą wspólników.

 

Wspólnikami uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym przysługiwał status wspólnika w danym dniu w roku. Zasadniczo jest to dzień powzięcia uchwały o podziale zysku. Zasada ta może być zmodyfikowana w umowie spółki.

 

Opodatkowanie dywidendy – PIT

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że podatek od dywidendy potrąca wypłacająca go spółka kapitałowa. Zryczałtowany podatek dochodowy od wypłacanej dywidendy to 19% jej kwoty. Zgodnie bowiem z art. 30a  ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

 

Spółka dokonuje zatem wypłaty na rzecz poszczególnych udziałowców po pomniejszeniu dywidendy o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (nie należy utożsamiać tego podatku z ryczałtem ewidencjonowanym) i po podjęciu uchwały o podziale zysku.

 

Miesiąc opodatkowania dywidendy określa się jako miesiąc jej otrzymania przez wspólnika. W tym przypadku nie ma znaczenia to, w jakim czasie podjęto uchwałę o podziale zysku, jak również to za jaki okres jest to wynik finansowy.

 

Mając na uwadze powyższe, warto podkreślić, że wspólnik otrzymujący dywidendę nie uiszcza od niej żadnego zryczałtowanego podatku dochodowego. Opłacenie podatku od dywidendy leży w gestii spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Opodatkowanie dywidendy – VAT

 

Dywidenda przybiera co do zasady formę pieniężną. Bywa jednak również tak, że dywidenda może zostać przekazana danemu wspólnikowi jako rzecz ruchoma lub nieruchomość.

 

W tego typu przypadku należy każdorazowo zwrócić uwagę na to, aby wartość rzeczy przekazywanej wspólnikowi tytułem dywidendy była tożsama lub chociażby zbliżona do wartości dywidendy przypadającej na jego rzecz w formie pieniężnej. Otrzymaną przez wspólnika dywidendę rzeczową spółka opodatkowuje zryczałtowanym podatkiem dochodowym w kwocie 19%.

 

Co jednak szczególnie istotne, przekazanie na rzecz wspólnika dywidendy w formie określonej ruchomości lub nieruchomości może zostać zakwalifikowane jako odpłatna dostawa towarów na zasadach, tzw. nieodpłatnego przekazania towarów należących do spółki. W takim wypadku nieodpłatne przekazanie towarów przez podatnika (spółkę kapitałową) będzie opodatkowane podatkiem VAT należnym z tytułu:

  • przekazania lub zużycia towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
  • przekazania wszelkich innych darowizn

 

– jeżeli podatnikowi (spółce) przysługiwało prawo (w części albo w całości) do odliczenia VAT naliczonego z tytułu zakupu tych towarów (darowizn) będących przedmiotem przekazania.

 

Co za tym idzie, w sytuacji, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadała określoną rzecz ruchomą lub nieruchomość, a następnie przekazała daną rzecz stanowiącą towar lub składnik majątku spółki w formie dywidendy konkretnemu wspólnikowi, to w pierwszym kroku jest ona zobowiązana do weryfikacji, czy miała prawo do odliczenia podatku VAT od nabycia przekazanej rzeczy w formie dywidendy. Jeżeli spółka nie miała prawa do odliczenia podatku VAT, przekazanie dywidendy w formie rzeczowej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT należnym.

 

Pamiętaj, że dla własnego bezpieczeństwa należy przedyskutować sprawę z doradcą podatkowym lub radcą prawnym. 

Na konsultację w łatwy sposób umówisz się pod numerem +48 538 116 064

Zostaw kontakt do siebie.

Odezwe się najszybciej jak to możliwe i wspólnie ustalimy czy i jak możemy Ci pomóc?